Een afgesloten btw-aangifte wordt direct in de financiële administratie verwerkt waarbij de geboekte btw van de verwerkte inkoop- en verkoopfacturen. banktransacties en/of memoriaalboekingen de basis vormen. 

Het is mogelijk om in Yuki een btw-aangifte handmatig te corrigeren, hier worden vervolgens door Yuki automatisch memoriaalboekingen (correctieboekingen) voor aangemaakt. 


TIP!

Yuki verwacht altijd dat alle inkoop- en verkoopfacturen en banktransacties worden verwerkt in de desbetreffende aangifteperiode. Alle transacties die worden verwerkt met een datum in een afgesloten btw-tijdvak worden automatisch opgenomen in de eerstvolgende concept btw-aangifte.


Een btw-aangifte in Yuki kan, afhankelijk van de status van de btw-aangifte, op de volgende manieren worden gecorrigeerd: 

 • Niet afgesloten btw-aangifte:
  • verwerkte inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties die zijn opgenomen in de btw-aangifte corrigeren of verwijderen
   De geboekte btw van deze inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties wordt automatisch door Yuki aangepast, er is geen correctieboeking nodig.

  • het bedrag van de grondslag of het bedrag van de omzetbelasting van één of meer posten in de btw-aangifte aanpassen omdat er bijvoorbeeld inkoop- en/of verkoopfacturen ontbreken
   Er wordt door Yuki automatisch een correctieboeking gemaakt om het opgegeven saldo te corrigeren. Deze memoriaalboeking neemt de plaats in van de ontbrekende inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties. Bij het afsluiten van de btw-aangifte wordt deze correctieboeking meegenomen naar de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode.

   De geboekte btw van deze inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties die later (volgende btw-periode) in Yuki worden geboekt dient dan per saldo glad weg te lopen tegen deze correctieboeking.
 • Afgesloten btw-aangifte
  • Verwerkte inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties die zijn opgenomen in de btw-aangifte corrigeren of verwijderen.
   Er wordt door Yuki automatisch een correctieboeking gemaakt in de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode in Yuki.

   TIP!
   Alle correcties vind je onderin de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode terug onder de post Opgenomen uit andere periode.


Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende statussen van de btw-aangifte zie artikel Status van btw-aangifte.


Voorbeeld correctieboeking

De tegenboeking van een automatische correctie vindt altijd plaats op dezelfde btw-grootboekrekening.


De btw-aangifte van kwartaal 1 wordt handmatig gecorrigeerd met betrekking tot het hoge btw-tarief:


GrootboekrekeningDebetCredit

18000 btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief


Credit 100 (opgenomen in kwartaal 1)
18000 btw over leveringen/diensten belast met hoog tariefDebet 100 (opgenomen in kwartaal 2)


In de btw-aangifte van kwartaal 2 is nu een negatief bedrag opgenomen, er ontbreken echter nog een aantal verkoopfacturen. Indien de ontbrekende verkoopfacturen alsnog in de administratie worden verwerkt worden deze automatisch opgenomen in kwartaal 2:


GrootboekrekeningDebetCredit
13000 DebiteurenDebet 579,19
18000 btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
Credit 100 (opgenomen in kwartaal 2)
80000 Omzet
Credit 476,19


Nadat de verkoopfacturen zijn verwerkt in Yuki valt de correctieboeking hier tegen weg.


Correctie van privé-gebruik (bijvoorbeeld auto)

Een correctie in het privé-gebruik moet in de laatste aangifteperiode van het boekjaar via een handmatige memoriaalboeking direct in de kosten worden geboekt. 

Voor de kostenrekening kan via grootboekrekening '42990 Overige autokosten' een extra rekening worden aangemaakt.

Voor de aftrekbaarheid van de btw kan grootboekrekening '18300 BTW inzake privé gebruik' (Rubriek 1D) worden gebruikt. Wordt uit de administratie in Yuki het privé-gebruik van de auto niet duidelijk dan moet er handmatig een btw-percentage van 2.7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) van de auto berekend worden.


LET OP!

Is er bij de aankoop van de auto geen btw afgetrokken (aanschaf van marge auto of van particulier) óf vindt het prive-gebruik later dan 4 jaar na het jaar waarin je de auto in gebruik hebt genomen plaats, dan neem je een btw-percentage van 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw-en bpm). 


Btw-aangifte corrigeren

Hieronder worden de te volgen stappen beschreven voor de correctie van een btw-aangifte met één van de volgende statussen:

 • Concept
 • Klaar om te versturen
 • Afgesloten
 • Anders verstuurd
 • Afgesloten (historisch)
 • Afgesloten (niet verstuurd)
 • Geboekt naar fiscale eenheid
 • Afgesloten (in fiscale eenheid).


Btw-aangifte met status 'Concept'

Een btw-aangifte met de status 'Concept' kan worden gecorrigeerd door in de administratie de desbetreffende documenten en banktransacties te corrigeren, te verwerken en/of te verwijderen. De concept btw-aangifte wordt hierdoor automatisch door Yuki gecorrigeerd.


Er worden door Yuki hiervoor geen correctieboekingen gemaakt omdat de btw-aangifte nog niet in de administratie in Yuki is verwerkt.Om het bedrag van de grondslag of het bedrag in één van de posten van de concept btw-aangifte zelf te corrigeren klik je op de knop Corrigeer. Bij het afsluiten van de gewijzigde concept btw-aangifte wordt deze correctieboeking meegenomen naar de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode.


Btw-aangifte met status 'Klaar om te versturen'

Een btw-aangifte met deze status is door het administratiekantoor of de accountant goedgekeurd waardoor de btw-aangifte klaarstaat voor verzending naar de Belastingdienst.Indien de ondernemer (klant) aangeeft dat de btw-aangifte niet correct of incompleet is. moet de aangifte worden gecorrigeerd.


De goedgekeurde btw-aangifte kan worden gecorrigeerd door in de administratie de desbetreffende documenten en banktransacties te corrigeren, te verwerken of te verwijderen. De btw-aangifte wordt hierdoor automatisch door Yuki gecorrigeerd.


Er worden door Yuki geen correctieboekingen gemaakt omdat de btw-aangifte nog niet in de administratie in Yuki is verwerkt.


TIP!

Wanneer het administratiekantoor of de accountant in het portaal heeft aangegeven dat de ondernemer (klant) de btw-aangifte moet goedkeuren voordat deze kan worden verstuurd naar de Belastingdienst kan de gecontroleerde btw-aangifte niet meer worden gecorrigeerd nadat de ondernemer de btw-aangifte heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de btw-aangifte namelijk direct naar de Belastingdienst verstuurd.


Wanneer na de goedkeuring van de btw-aangifte nog correcties hebben plaatsgevonden, wijzigt de status van de btw-aangifte in 'Klaar (gewijzigd)'


Btw-aangifte met status 'Afgesloten'

De btw-aangifte is via Yuki verstuurd naar de Belastingdienst, correct ontvangen door de Belastingdienst en vervolgens verwerkt in de administratie in Yuki. Wanneer later blijkt dat er sprake is van een incomplete of incorrecte btw-aangifte kan de aangifte worden gecorrigeerd door de desbetreffende inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties te corrigeren, te verwerken of te verwijderen. Wanneer de grondslag van de btw-aangifte hierdoor wijzigt, wordt de correctie ook meegenomen in de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode in Yuki.


TIP!

Wanneer alle btw-aangiften van een jaar al zijn afgesloten wordt de correctie opgenomen in een automatisch door Yuki aangemaakte suppletie.


Btw-aangifte met status 'Anders verstuurd'

Wanneer de btw-aangifte niet via Yuki is verstuurd naar de Belastingdienst moet de door Yuki gegenereerde aangifte altijd worden gecorrigeerd zodat deze identiek is aan de naar de Belastingdienst verstuurde aangifte. Hiervoor klik je op de knop Corrigeer.Het bedrag waarover de omzetbelasting wordt berekend en/of het bedrag van de omzetbelasting zelf kan voor alle posten in de btw-aangifte worden aangepast.


Voor het verschil in het te betalen of te ontvangen bedrag tussen de naar de Belastingdienst verstuurde btw-aangifte en de gecorrigeerde btw-aangifte in Yuki wordt door Yuki alleen een correctieboeking gemaakt wanneer je de status van de btw-aangifte wijzigt van 'Anders verstuurd' naar 'Afgesloten (historisch). De btw-aangifte wordt in dit geval namelijk verwerkt in Yuki.  


Een handmatige correctie kan altijd ongedaan worden gemaakt door de gecorrigeerde btw-aangifte te openen en vervolgens op de knop Correctie ongedaan maken te klikken.Btw-aangifte met status 'Afgesloten (historisch)'

Een btw-aangifte met deze status wordt niet naar de Belastingdienst verstuurd maar wel verwerkt in de administratie in Yuki. De btw-aangifte kan als volgt worden gecorrigeerd:

 • Klik op de knop Btw-aangifte leegmaken (dit is definitief) om de btw-aangifte leeg te maken


  TIP!
  Maak eerst een printscreen van de btw-aangifte voordat je de btw-aangifte leegmaakt.
  Hierdoor kan later worden gecontroleerd of de door Yuki herstelde concept btw-aangifte identiek is aan de leeggemaakte btw-aangifte en kunnen de handmatige correcties, indien nodig, worden gereproduceerd.

  • Alle btw-transacties uit een leeggemaakte aangifte kunnen vervolgens weer worden opgenomen in een concept btw-aangifte:

   • Klik op de knop Lijst om het het overzicht van de btw-aangiften weer te openen

   • Klik op de knop Herstel niet aangewezen btw-transacties om de btw-transacties zogenaamd te 'herstellen'

  • Voer handmatig de benodigde correctie(s)  in de nieuwe 'herstelde' concept btw-aangifte uit
  • Zet de btw-aangifte weer op status 'Afgesloten (historisch)'. 


De handmatige correctie wordt door Yuki automatisch d.m.v. een memoriaalboeking tegengeboekt in de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode in Yuki.


Btw-aangifte met status 'Afgesloten (niet verstuurd)'

Een btw-aangifte met deze status wordt niet naar de Belastingdienst verstuurd maar wel verwerkt in de administratie in Yuki. De btw-aangifte kan worden gecorrigeerd door:

 • de btw-aangifte leeg te maken door te klikken op de knop Btw-aangifte leegmaken (dit is definitief)


  TIP!
  Maak eerst een printscreen van de btw-aangifte voordat je de btw-aangifte leegmaakt.
  Hierdoor kan later worden gecontroleerd of de door Yuki herstelde concept btw-aangifte identiek is aan de leeggemaakte btw-aangifte en kunnen de handmatige correcties, indien nodig, worden gereproduceerd.

  • Alle btw-transacties uit een leeggemaakte aangifte kunnen vervolgens weer worden opgenomen in een concept btw-aangifte:
   • Klik op de knop Lijst om het het overzicht van de btw-aangiften weer te openen
   • Klik op de knop Herstel niet aangewezen btw-transacties om de btw-transacties zogenaamd te 'herstellen'
  • Voer handmatig de benodigde correctie(s)  in de nieuwe 'herstelde' concept btw-aangifte uit
  • Klik op de knop Fiscale eenheid om de btw-aangifte weer over te boeken naar de btw-aangifte van de Fiscale eenheid
   De btw-aangifte krijgt weer de status 'Geboekt naar fiscale eenheid'.


Er worden door Yuki geen correctieboekingen gemaakt omdat de btw-aangifte nog niet in de administratie in Yuki is verwerkt.


Btw-aangifte met status 'Afgesloten (in fiscale eenheid)'

Een btw-aangifte met deze status vormt een onderdeel van een afgesloten btw-aangifte van een Fiscale eenheid. De btw-aangifte is dus als onderdeel van de btw-aangifte van de Fiscale eenheid via Yuki verstuurd naar de Belastingdienst, correct ontvangen door de Belastingdienst en vervolgens verwerkt in de administratie in Yuki. Wanneer later blijkt dat er sprake is van een incomplete of incorrecte btw-aangifte kan de aangifte worden gecorrigeerd door de desbetreffende inkoop- en verkoopfacturen en/of banktransacties te corrigeren, te verwerken of te verwijderen. Wanneer de grondslag van de btw-aangifte hierdoor wijzigt, wordt de correctie ook meegenomen in de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode in Yuki.