RGS 1.0 Section level

Modified on Mon, 21 Nov, 2022 at 1:13 PM

The reference codes, reference numbers and description of the sections of the RGS 1.0 chart of accounts are shown below. One level up these sections are grouped in a number of main sections.


For an overview of all specifications of the final version of RGS 3.0 see Definitieve versie RGS 3.0.
Reference code

Reference number

Description

B


BIva
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BIvaKou010100000Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BIvaKoo010200000Kosten van onderzoek en ontwikkeling
BIvaSof010300000Software
BIvaOie010400000Overig intellectueel eigendom
BIvaBou010500000Bouwclaims
BIvaCev010600000Concessies en vergunningen
BIvaGoo010700000Goodwill
BIvaGue010800000Goodwill uit eerdere overnames
BIvaVoi010900000Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaOiv011000000Overige immateriële vaste activa
BMva
MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaTer020100000Terreinen
BMvaBeg020200000Bedrijfsgebouwen
BMvaVer020300000Verbouwingen
BMvaVio020400000Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaSvi020500000Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaCvi020600000Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaOzv020700000Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
BMvaOvg020800000Overige vastgoedbeleggingen
BMvaHuu020900000Huurdersinvesteringen
BMvaMei021000000Machines en installaties
BMvaVli021100000Vliegtuigen
BMvaSch021200000Schepen
BMvaTev021300000Transport- en vervoermiddelen
BMvaObe021400000Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaBei021500000Bedrijfsinventaris
BMvaVbi021600000Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa 
BMvaNad021700000Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaOmv021800000Overige materiële vaste activa
BFva
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaDig030100000Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio030200000Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaAnd030300000Andere deelnemingen
BFvaOve030400000Overige effecten
BFvaVog030500000Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVop030600000Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
BFvaVov030700000Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv030800000Latente belastingvorderingen
BFvaOvr030900000Overige vorderingen
BEff
EFFECTEN
BEffAan040100000Aandelen
BEffObl040200000Obligaties
BEffOve040300000Overige effecten
BEiv
EIGEN VERMOGEN
BEivGok050100000Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivAgi050200000Agioreserves
BEivHer050300000Herwaarderingsreserves
BEivWer050400000Wettelijke reserves
BEivStr050500000Statutaire reserves
BEivOre050600000Overige reserves
BEivFon050700000Fondsen
BEivAvd050800000Aandeel van derden
BEivKap050900000Kapitaal
BEivFir060100000Fiscale reserves
BVrz
VOORZIENINGEN
BVrzVvp070100000Voorziening voor pensioenen
BVrzVvb070200000Voorziening voor belastingen
BVrzVgo070300000Voorziening groot onderhoud
BVrzOvz070400000Overige voorzieningen
BVrzNeg070500000Negatieve goodwill
BLas
LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl080100000Achtergestelde leningen
BLasCol080200000Converteerbare leningen
BLasAoe080300000Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasFlv080400000Financiële lease verplichtingen
BLasSak080500000Schulden aan kredietinstellingen
BLasOls080600000Overige langlopende schulden
BLim
LIQUIDE MIDDELEN
BLimKas100100000Kassen
BLimBan100200000Bankrekeningen
BLimKru100300000Kruisposten
BVor
VORDERINGEN
BVorDeb110100000Debiteuren
BVorOvr110200000Overige vorderingen
BVorOva110300000Overlopende activa
BSch
KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchKol120100000Kortlopende leningen
BSchSav120200000Schulden aan verbonden partijen
BSchCre120300000Crediteuren
BSchSal120400000Salarisverwerking
BSchBtw120500000Omzetbelasting
BSchLhe120600000Loonheffing
BSchVpb120700000Vennootschapsbelasting
BSchOvb120800000Overige belastingen
BSchOvs120900000Overige schulden
BSchOpa121000000Overlopende passiva
BVrd
VOORRADEN
BVrdHan300100000Handelsgoederen
BVrdGeh300200000Grond- en hulpstoffen
BVrdEmb300300000Emballage
BVrdVrv300400000Vooruitbetaald op voorraden
BVrdOwe310100000Onderhanden werken
BVrdHal310200000Halffabrikaten
BVrdGep310300000Gereed product
BVrdVas310400000Vastgoed
BPro
PROJECTEN
BProOnp350100000Onderhanden projecten

W


WPer
PERSONEELSKOSTEN
WPerLes400100000Lonen en salarissen
WPerSol400200000Sociale lasten
WPerPen400300000Pensioenlasten
WPerWkf400400000Werkkosten forfaitair
WPerWkn400500000Werkkosten met nihilwaardering
WPerWkg400600000Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWki400700000Werkkosten intermediair
WPerWkb400800000Werkkosten belast loon
WPerWkbOtk400807000Overige toegerekende kosten
WPerWkv400900000Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvOtk400904000Overige toegerekende kosten
WPerWko401000000Werkkosten overig
WPerWkoDwk401003000Doorberekende werkkosten
WPerOvp401100000Overige personeelskosten
WAfs
AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv410100000Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAmv410200000Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsOwi410300000Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOwm410400000Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsRvi410500000Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAfsRvm410600000Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAfsBwv410700000Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WAfsDae419900000Doorberekende afschrijvingen en waardeverminderingen
WBed
BEDRIJFSKOSTEN
WBedHui420100000Huisvestingskosten
WBedEem420200000Exploitatie- en machinekosten
WBedVkk420300000Verkoopkosten
WBedAut420400000Autokosten
WBedTra420500000Transportkosten
WBedKan420600000Kantoorkosten
WBedOrg420700000Organisatiekosten
WBedAss420800000Assurantiekosten
WBedAea420900000Accountants- en advieskosten
WBedAdl421000000Administratieve lasten
WBedKof421100000Kosten fondsenwerving
WBedKse421200000Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedDvr421300000Dotaties en vrijval reserves
WBedDvv421400000Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedAlk421500000Algemene kosten
WBedDok499900000Doorberekende kosten
WKvd
KOSTPRIJS VAN DE OMZET
WKvdKvg700100000Kosten van grond- en hulpstoffen
WKvdKuw700200000Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
WKvdKra700300000Kosten van rente en afschrijvingen
WKvdInh700400000Inkoopwaarde handelsgoederen
WKvdInp700500000Inkoopwaarde productiegoederen
WKvdIeb700600000Inkoopkortingen en bonussen
WKvdBtk700700000Betalingskortingen
WKvdKit700800000Kostprijs intercompany transacties
WKvdMuo700900000Mutatie omzetvorderingen
WKvdVom701000000Voorraadmutatie
WKvdPrg701100000Privé-gebruik goederen
WKvdPrd701200000Privé-gebruik diensten
WOmz
OMZET
WOmzNop800100000Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNoh800200000Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
WOmzNod800300000Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNoo800400000Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzOit800500000Omzet intercompany transacties
WOmzKeb800600000Kortingen en bonussen
WWiv
WIJZIGING VOORRADEN
WWivWgp810100000Wijziging in voorraden gereed product
WWivWow810200000Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWop810300000Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivGpv810400000Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WOvb
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbOnm820100000Ontvangen managementvergoeding
WOvbOdp820200000Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbBue820300000Baten uit eigen fondsenwerving
WOvbBug820400000Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBua820500000Baten uit acties van derden
WOvbVez820600000Verzekeringsuitkeringen
WOvbOrs820700000Ontvangen restituties en subsidies
WOvbHuo820800000Huurontvangsten
WOvbOps820900000Opbrengsten servicecontracten
WOvbNvv821000000Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbCcl821100000College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbBwi821200000Baten werk in opdracht van derden
WOvbOvo821300000Overige opbrengsten
WVhe
VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WVheVuh830100000Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVheVeI830200000Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe830300000Vrijval overige egalisatierekeningen
WFbe
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeRof840100000Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRlm840200000Rente liquide middelen
WFbeOrb840300000Overige rentebaten
WFbeRls840400000Rente- en soortgelijke lasten
WFbeOrl840500000Overige rentelasten
WFbeWis840600000Wisselkoersverschillen
WFbeKvb840700000Kosten van beleggingen
WFbeKba840800000Kosten van beheer en administratie
WFbeRed840900000Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeDfb849900000Doorberekende financiële baten en lasten
WBbe
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub850100000Buitengewone baten
WBbeBul850200000Buitengewone lasten
WAad
AANDEEL DERDEN
WAadRav900100000Resultaat aandeel van derden
WBel
BELASTINGEN
WBelBgr900200000Belastingen gewoon resultaat
WBelBbr900300000Belastingen buitengewoon resultaat
WBelVbl900400000Vrijval belastinglatentie
WBelMfo900500000Mutatie fiscale oudedagsreserve
WNer
NETTO RESULTAAT
WNerNew999900000Nettoresultaat na belastingen


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article