Met de XML Auditfile Financieel 3.2 wordt het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende oplossingen optimaal benut. Het is in Yuki mogelijk om gegevens vanuit Yuki te exporteren op basis van RGS via de export optie Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2.

Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen partijen zoals: de Belastingdienst, het CBS en verschillende rapportage pakketten.


Hieronder worden de referentiecodes en de omschrijving van de hoofdrubrieken weergegeven van het RGS 1.0 grootboekschema. Deze hoofdrubrieken zijn weer verder onderverdeeld in een aantal rubrieken.


Voor een uitgebreide beschrijving van de referentiecodes, referentienummers en omschrijving van deze rubrieken zie artikel RGS 1.0 Rubrieksniveau.


Voor een overzicht van alle specificaties van de definitieve versie van RGS 3.5 zie Definitieve versie RGS 3.5.


Bekijk ook de website van het RGS: www.referentiegrootboekschema.nlReferentiecodeReferentienummerOmschrijving

B


BIva
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BMva
MATERIËLE VASTE ACTIVA
BFva
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BEff
EFFECTEN
BEiv
EIGEN VERMOGEN
BVrz
VOORZIENINGEN
BLas
LANGLOPENDE SCHULDEN
BLim
LIQUIDE MIDDELEN
BVor
VORDERINGEN
BSch
KORTLOPENDE SCHULDEN
BVrd
VOORRADEN
BPro
PROJECTEN

W


WPer
PERSONEELSKOSTEN
WAfs
AFSCHRIJVINGEN
WBed
BEDRIJFSKOSTEN
WKvd
KOSTPRIJS VAN DE OMZET
WOmz
OMZET
WWiv
WIJZIGING VOORRADEN
WOvb
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WVhe
VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WFbe
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WBbe
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WAad
AANDEEL DERDEN
WBel
BELASTINGEN
WNer
NETTO RESULTAAT