Yuki Works B.V. doet er alles aan om de gegevens die je aan ons verstrekt op adequate wijze te beveiligen en jouw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze software, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.


Identiteit en contactgegevens van Yuki


Yuki Works B.V.

Wilhelminakade 308

3072 AR Rotterdam

T. +31 10 201 97 34  F. +31 10 892 09 10

KvK nr.: 20118844

Privacy Officer: Falko Cats, privacy@yuki.nl


In de onderstaande privacyverklaring worden de volgende zaken verduidelijkt:

 • Welke gegevens kun je aan Yuki verstrekken en verzamelen wij op onze beurt?
 • Cookies
 • Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Yuki jouw gegevens?
 • Verstrekt Yuki gegevens aan derde partijen en hoe zit het met 'links' naar websites van derde partijen?
 • Bewaartermijn gegevens
 • Rechten betrokkenen
 • Houdt Yuki alles geheim?
 • Heeft Yuki de beveiliging van je persoonsgegevens op orde?
 • Wijzigen privacy statement.

Welke gegevens kun je aan Yuki verstrekken en verzamelen wij op onze beurt?

Als je gebruik maakt van de Yuki software leg je in Yuki gegevens vast. Dit zullen soms bedrijfsgegevens zijn, echter zullen er ook persoonsgegevens in Yuki worden verwerkt. Uiteraard is het voor ons zaak om ervoor te zorgen dat Yuki een adequaat beveiligingsniveau hanteert, zodat alle gegevens op een veilige manier kunnen worden verwerkt. Wij geven graag een overzicht van de soorten gegevens die je in Yuki kunt vastleggen:

 • Persoonsgegevens, zoals:
  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankgegevens
  • geboortedatum
  • functie
  • BSN-nummer
  • nationaliteit
  • burgerlijke staat.
 • Bedrijfsgegevens, zoals:
  • bedrijfsnaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • adresgegevens
  • KvK-nummer
  • btw-nummer.


Naast dat gegevens actief kunnen worden vastgelegd binnen Yuki, zijn er ook gegevens die we automatisch vastleggen. Zo wordt bijvoorbeeld het IP-adres vastgelegd bij het inloggen. Dit is onder andere ten behoeve van het monitoren van ongeoorloofde inlogpogingen.


Cookies

Yuki maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van Yuki geëvalueerd kan worden. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden.


Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Yuki jouw gegevens?

Yuki verwerkt jouw persoonsgegevens en/of die van jouw klanten ter uitvoering van de overeenkomst die je als Yuki Partner met ons bent aangegaan. Yuki verwerkt die gegevens met het doel om:

 • Het gebruik van de Yuki diensten mogelijk te maken
 • Het gebruik van de Yuki diensten aan jou te kunnen factureren.

Verstrekt Yuki gegevens aan derde partijen en hoe zit het met 'links' naar websites van derde partijen?

Yuki verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Yuki kan derde partijen inschakelen om de Yuki diensten zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Dit doet Yuki als (sub)verwerker van de door de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verstrekte persoonsgegevens. Voor een actueel overzicht van de ingeschakelde derden kun je terecht op: https://www.yuki.nl/ontdek-yuki-boekhouden/veiligheid-van-data/.


Naast deze ingeschakelde derden heeft Yuki ook derden ingeschakeld waarvoor Yuki verwerkingsverantwoordelijke is. We laten in deze privacyverklaring graag weten wat onze belangrijkste ingeschakelde derden zijn. Indien een volledig overzicht gewenst is, kan dit worden opgevraagd via privacy@yuki.nl. De CRM van Yuki wordt gevoerd in Zoho. In Zoho komen veelal bedrijfsgegevens voor van de Yuki Partner maar het kan voorkomen dat er persoonsgegevens, zoals de contactpersoon, worden gedeeld met Zoho. Indien je een enquête ontvangt van Yuki zullen de gegevens worden gedeeld met CheckMarket. De interne communicatie tussen Yuki werknemers verloopt via Slack. Het beleid is erop gericht dat hier geen persoonsgegevens in worden verwerkt. Voor onze e-mailmarketing, zoals onze nieuwsbrief, maken we gebruik van Createsend. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van G Suite. Via G Suite kan gebruik worden gemaakt van onder andere Google Drive en Gmail, waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen. 

Met alle door ons ingeschakelde derde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten om duidelijke afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij willen wij er zeker van zijn dat die derde partij zorgt voor minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Bewaartermijn gegevens

Yuki bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien wij hiertoe opdracht hebben gekregen of de relatie met onze Yuki eindgebruiker komt te verbreken, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk na het verloop van 6 maanden na verbreken van de relatie. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet- en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.


Rechten betrokkenen

Als betrokkene heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar privacy@yuki.nl. Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.


Naast de bovengenoemde rechten wijst Yuki je er op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Yuki. Raadpleeg hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Houdt Yuki alles geheim?

Alle aan Yuki verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Yuki, de medewerkers van Yuki en zij die in opdracht van Yuki toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.


Heeft Yuki de beveiliging van jouw persoonsgegevens op orde?

Yuki hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in een veilige omgeving(https) verwerkt en worden jouw gegevens opgeslagen op veilige servers die enkel toegankelijk is voor specifieke personen. Voor een overzicht van welke beveiligingsmaatregelen Yuki onder andere heeft genomen kun je terecht op: https://www.yuki.nl/ontdek-yuki-boekhouden/veiligheid-van-data/.


Wijzigen privacy statement

Yuki behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Yuki kunt u altijd contact opnemen met privacy@yuki.nl.